Անվանումը Վաճառքը Դեղաձևը Խումբը Բացթողումը Երկիրը Միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները Դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը) Գրանցման ժամկետը Գրանցման հավաստագրի համարը Դեղերի ATC1 ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը Արտադրողը Գրանցման հավաստագրի իրավատերը
Անվանումը Վաճառքը Դեղաձևը Խումբը Բացթողումը Երկիրը Միջազգային hամընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի անվանումները Դեղաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը) Գրանցման ժամկետը Գրանցման հավաստագրի համարը Դեղերի ATC1 ծածկագիրը և/կամ տեսակային պատկանելությունը Արտադրողը Գրանցման հավաստագրի իրավատերը
referral program